Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Fi Yazılım Ltd. Şti & Emiyas Teknoloji ile www.netcari.com adresinde yer alan siteye kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında, Kullanıcı’ nın website ve uygulama’ yı kullanmasına yönelik olarak website ve uygulama' nın bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’ de yer alan;

Firma, Fi Yazılım Ltd. Şti. & Emiyas Teknoloji’ yi,

İçerik, website’ de ve/veya uygulama’ da bulunan veya erişimi mümkün olan her türlü veriyi, bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

Kullanıcı, sözleşme’ nin koşullarını kabul ederek website’ de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ ten yalnızca kendi dahili ihtiyaçları için yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Hizmet, Firma tarafından bulut üzerinden website ve Uygulama aracılığıyla Kullanıcı’ ya websitesi ve Uygulamada yer alan koşullarla ücretli veya ücretsiz olarak sunulacak iş uygulaması hizmetini/hizmetlerini,

Sözleşme, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ ni,

Taraflar, Firma ve Kullanıcı’ yı,

Uygulama, Firma tarafından veya Firma için geliştirilen; mali/telif hakları veya ticari tedavüle sunma hakları Firma’ ya ait olan, Website veya mobil cihazlar üzerinden erişilen bulut tabanlı iş yönetimi uygulamasını,

Website, www.netcari.com alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, Firma’ nın Sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu diğer web sitelerini ifade eder.

Veri Merkezleri, Kullanıcının bu Hizmetten yararlanabilmesi için Website, Uygulama, İçerik ve/veya Kullanıcı verilerinin barındırılacağı Firma’ ya veya Üçüncü Şahıslara ait ve yer sağlayıcı faaliyet belgesine sahip, yurt içi ve/veya yurt dışındaki hosting siteleri/mahalleri anlamına gelir.   

Hizmet Sağlayıcılar, Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin bir kısmını profesyonel olarak yerine getiren, mevzuat tarafından gerekmesi halinde sertifikaları olan yurt içi ve/veya yurt dışındaki Üçüncü Şahısları ifade eder.

Üçüncü Şahıs, Bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi, kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzeri hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır.

Üçüncü Şahıs Yazılımları, Mülkiyet hakları Üçüncü Şahıslara ait olan herhangi bir yazılım ürünü anlamına gelir.

Fikri Mülkiyet Hakları, Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü patent, telif hakkı, ticari marka uygulamaları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ve ilgili dokümantasyon hakları anlamına gelir.

 Teknik yenilikler, ilgili yasal değişiklikler nedeniyle aşağıdaki iş bu sözleşme de zaman zaman Firma tarafından değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu Website’ sine her ziyaret öncesinde bu işbu sözleşme’ yi kabul etmiş sayılırsınız.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İşbu Sözleşme, Website ve Uygulama üzerinden erişilen bulut tabanlı iş yönetimi uygulamasından Kullanıcı tarafından faydalanılmasına ve Website ve Uygulama’ ya yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2       İşbu Sözleşme Kullanıcı’ nın “Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Koşullarını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya Uygulamayı kullanması ile yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’ de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcı işbu Sözleşme’ yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website ve Uygulama’ da yer alan Hizmet’ lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1       Kullanıcı, Uygulama’ yı kullanabilmek için işbu Sözleşme’ yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve Firma tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz, güncel ve doğru bir şekilde sağladığını kabul, taahhüt ve beyan eder. Kullanıcı hesabının oluşturulması sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin Kullanıcı tarafından yanlış, eksik veya güncel olmayan şekilde temin edilmesi nedeniyle Website ya da Uygulama’ ya erişim sağlanamamasından ve/veya bu nedenle oluşabilecek zararlardan Firma’ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2       Kullanıcı, işbu Sözleşme’ yi akdetmek için gereken hukuki ehliyete sahip bulunduğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu beyan eder. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

3.3       Kullanıcı, Website ve Uygulama’ yı yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Website’ de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Website’ yi Üçüncü Şahıs Üçüncü Şahıslara hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece Üçüncü Şahıs adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.4       Kullanıcı’ nın tek bir hesap tesis etmeye hakkı olup, söz konusu hesabının Firma tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben aynı Kullanıcı tarafından ikinci bir hesap açılması yasaktır. Firma’ nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.5       Website’ ye erişim Kullanıcı tarafından e-posta adresi (veya kullanıcı adı) ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Website üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek olup bu şifrenin kimseyle paylaşılmamasından, gizliliğinden ve güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. İşbu şifre kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ ya ait olup Kullanıcı şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olur olmaz bu durumu derhal Firma’ ya bildirmekle yükümlüdür.

3.6       Kullanıcı, üçüncü bir kişiyi (“İzinli Kullanıcı”) Uygulama’ yı kullanması için yetkilendirebilir. Kullanıcı tarafından İzinli Kullanıcı’ nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetkileri belirlenecektir. Kullanıcı, İzinli Kullanıcı’ nın Website ve Uygulama’ ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. İzinli Kullanıcı ve Kullanıcı arasında Website ve Uygulama’ ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde İzinli Kullanıcı’ nın Website, Uygulama veya İçerik’ e erişimi yetkisine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.7       Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerden yararlanmak için Website ve Uygulama’ ya yüklediği her türlü İçerik’ in mülkiyetinin ve İçerik’ e ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’ nın işbu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmet kapsamında Firma’nın İçerik’i kullanma hakkı vardır. Firma’ nın İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Muhasebe, vergi, finans ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’ nın sorumluluğundadır. Firma finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan sebeplerle İçerik’i Uygulama ve Websitesi üzerinden her zaman silebilir. Kullanıcı, Firma’ nın kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zarar, ziyan ve kayıplardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.8       Uygulama’ nın Üçüncü Şahıslar nezdinde barındırılıyor olması durumunda Kullanıcı,

 1. Website ve Uygulama’yı Firma’ nın ve Üçüncü Şahısların bilgisayar ve ağ sistemlerine, yazılımlarına, cihazlarına ve bunların işlerliğine yahut bunlardan faydalanan diğer kullanıcıların faydalanmasına engel olacak, zarar verecek şekilde kullanmayacağını,
 2. Website ve Uygulama’ya hukuka aykırı İçerikler yüklemeyeceğini, kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını,

iii.         Uygulama ve Website’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını, yazılımları kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, çoğaltmayacağını, uyarlamayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını, tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9       Uygulama’ ya yüklenen içerikler ile ilgili her türlü sorumluluk Kullanıcı’ ya aittir. Firma, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Firma, herhangi bir şekilde orataya çıkabilecek İçerik kaybından sorumlu değildir.

3.10     Kullanıcı, Uygulama’ yı kullanmasının saklama kapasitesi ve aylık işlem sayısı dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.11     Kullanıcı, Uygulama’ ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Firma ile iletişime geçmeden önce problemin tespit edilmesi ve çözümü için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Website, Uygulama yahut diğer uygun kanallar üzerinden sağlanacaktır.

3.12     Kullanıcı, Website üzerinden iletişim araçları sağlanması durumunda bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun, Firma ve Üçüncü Şahıslara zarar vermeyecek amaçlar çerçevesinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14     Firma, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Website ve/veya Uygulama’ nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

3.15     Firma, Kullanıcı’ nın işbu Sözleşme hükümlerine ve Website kapsamında yer alan koşul ve şartlara aykırı davranması halinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı hesabını sona erdirebilir. Firma’ nın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’ dan talep hakkı saklıdır.

3.16     Kullanıcı tarafından Firma ile paylaşılan bilgi ve veriler “Gizlilik Koşulları” kapsamında saklanacak ve kullanılacaktır. Kullanıcı, Firma’ nın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. Firma, Kullanıcı bilgilerini; kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir.

 • Kullanıcı, eğer varsa, Hizmet kapsamında Firma’ ya ve/veya Uygulamaya ileteceği gerçek kişi Üçüncü Şahıslara ait kişisel verilerin işlenmesi, yurtiçinde ve yurtdışında Üçüncü Şahıslara aktarılması için ilgili kişilerden gerekli açık izinleri almaktan ve/veya gerekli koşulların karşılandığını teyit etmekten münhasıran sorumlu olduğunu ve kendisinin Veri Sorumlusu olduğunu; Firma’ nın yalnızca Kullanıcı’ nin talimat ve taleplerine göre hareket eden Veri İşleyen olacağını kabul etmiştir. Bu maddeye aykırılık ve Kullanıcı tarafından gereken izinlerin alınmaması sebebiyle Üçüncü Şahıslardan gelebilecek her türlü talep ve iddiadan Kullanıcı sorumlu olacak ve Firma’ yı tüm taleplerden ari kılıp, tazmin edecektir.
 • Varsa, Hizmete erişilebilmesi ve Hizmetin Üçüncü Şahıs Yazılımlarıyla çalışabilmesi için gerekli ön koşullar Firma’ nın kurumsal web sitesinde duyurulmaktadır. Bu koşulların karşılanmasından; münhasıran Kullanıcı sorumludur.
 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

4.1       Bu Sözleşme konusu Website ve Uygulama üzerindeki fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları Firma’ ya ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanıcı’ nın Website ve Uygulamayı işleme, değiştirme hakkı yoktur. Website ve Uygulama’ nın bu maddeye aykırı olarak işlenmesi, değiştirilmesi halinde değiştirilmiş, işlenmiş Yazılımın fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakları Firma’ ya ait olur.

4.2       Kullanıcı’ ya işbu Sözleşme kapsamında Website ve Uygulama’ yı, kendi dahili amaçları için kullanmak üzere, devredilemez, münhasır olmayan ve dünya çapında basit lisans verilmektedir. Firma aynı ve benzer hizmetleri, Üçüncü Şahıslara verme ve Uygulama üzerindeki "mali/telif haklarını" dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmede Kullanıcı’ ya tanınan hak, Firma’ nın Fikri Mülkiyet hakları dahil herhangi bir hakkını dilediği gibi kullanması önünde hiçbir sınırlama getirmez.

            Kullanıcı, Firma’ ya işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ve diğer amaçlarla bilgilerinin ve İçerik’ in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması için kullanım hakkı tanımaktadır. Firma, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’ e ilişkin olarak Üçüncü Şahıs geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.           

4.3       Kullanıcı, Uygulama ve Websiteyi herhangi bir şekilde kopyalamayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, sözleşme konusu amacı dışında kendi nam ve hesabına kullanamaz, Üçüncü Şahıslara kullandırtamaz.

4.4       Kullanıcı, Firma’ nın ve/veya bağlı olduğu şirket(ler)in herhangi bir şekilde ticari ünvanını, markasını, logosunu vs. kullanmayacaktır.

 1. MALİ HÜKÜMLER

5.1       İşbu Sözleşme kapsamında yer alan Hizmetler, Kullanıcı’ nın talebine istinaden ücretli veya ücretsiz olarak sunulabilmektedir. Ücretli ve ücretsiz Hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara Websitesi üzerinden erişilebilmekle birlikte söz konusu Hizmetler aşağıdaki koşullarda sunulacaktır;

5.1.1    Ücretsiz Kullanım

5.1.1.1 İşbu Sözleşme konusu Hizmetler Kullanıcı’ ya, Uygulama ve/veya Website’ sinde yer alan koşullar ve içerik kapsamında, belirtilecek süre boyunca ücretsiz olarak temin edilecektir.

5.1.1.2 Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini ücretini ödemek koşuluyla yükseltebilecektir. Buna ilişkin talep, Firma tarafından 15 (On Beş) gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

5.1.2    Ücretli Kullanım

5.1.2.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerden Uygulama ve Website’ sinde yer alan koşullar kapsamında, ücretleri belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi halinde faydalanabilecektir.

5.1.2.2 İşbu Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Uygulama ve Website’ nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini değiştirme hakkına sahiptir. Buna ilişkin talepler, Firma tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’ nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

5.1.2.3 Kullanıcı, üyelik döneminin bitiminden 15 (On Beş) gün öncesine kadar, üyeliğini yenilemeyeceğine ilişkin talebini Uygulama üzerinden ve/veya Websitesi üzerinden kendisi için oluşturulan hesaba erişerek “Üyeliğim yenilenmesin” kutucuğunu işaretleyerek bildirmediği sürece, Sözleşme otomatik olarak Kullanıcı’ nın son satın aldığı üyelik süresi kadar yenilenir. Kullanıcı üyelik süresinin bitiş tarihini kendisi takip etmekle yükümlüdür. Yenileme halinde, Kullanıcı’ ya tanımlanan yeni üyelik bedeli, Firma’ nın yenileme tarihinde kurumsal web sitesi ve/veya fiyat listelerinde duyurduğu cari fiyat listesi üzerinden hesaplanarak, MÜŞTERİ’nin sisteme kayıtlı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5.1.2.4 Firma, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında söz konusu üyelik dönemine ilişkin kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir.

5.1.2.5 Kullanıcı, Firma veya Firma tarafından onaylanmış Üçüncü Şahıslar üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabileceğini kabul etmiştir.

 1. GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLARI

6.1       Firma, Uygulama’nın dijital ortamda sağlanan dokümantasyonuyla esaslı ölçüde uyum içinde olması için azami özeni göstermektedir. Firma; Uygulama’nın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve Kullanıcı’nın özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Uygulama, Kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilmelidir. Firma; performans, belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir bir özel garanti vermemektedir. Uygulama kullanmanın fayda ve zararları Kullanıcı’ ya aittir.

6.2       Uygulama’ nın içerisinde Üçüncü Şahısların işlettiği web sitelerinden alınan bilgiler, parametreler bulunabilir. Firma, bu bilgi ve parametrelerin doğruluğunu veya güvenliğini hiçbir koşulda taahhüt veya garanti etmez. İlgili Üçüncü Şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

6.3       Uygulama içinde yer alan Üçüncü Şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların kendi orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir. Firma’ nın, Üçüncü Şahıs yazılımlarına ilişkin performans, belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir garanti taahhüdü yoktur. Kullanıcı, Üçüncü Şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşullarına uygun davranacaktır. Üçüncü Şahıs yazılımlarının lisans ve varsa garanti koşulları; ilgili firmaların kendi web sitelerinde ve/veya Kullanıcı’ ya sağlanan kurulum dosyalarının içinde “Üçüncü Şahıs Bildirimleri” (Third Party Notices.pdf) ve benzeri dosyalarda belirtilmiştir. Kullanıcı, bu Sözleşmeyle kullanma lisansı verilen herhangi bir Üçüncü Şahıs yazılımını, Firma Uygulaması’ ndan bağımsız olarak ve/veya tek başına kullanamaz.

6.4       Firma’ nın (i) Verilerdeki hata ve kayıplardan (ii) Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından, internet hatlarından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; (iii) Uygulama kullanım eğitimi ve yerinde destek hizmetlerinden; (iv) Kullanıcı’ nın yaptığı form ve rapor tasarımından; (v) Uygulama’ nın yanlış veya mevzuata aykırı kullanılmasından; (vi) Hizmet Sağlayıcıları ile Veri Merkezlerinin ihmal ve kusurlarından; (vii) Donanım, işletim sistemi, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından, kesintilerinden ve bağlantı hatalarından; (viii) Firma’ ya ait olmayan veri tabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, Üçüncü Şahıs yazılımlarından dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendi çalışanlarının ihmal ve kusurlarından Firma’ ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

6.5       Firma’ nın ağır kusur hali hariç olmak üzere; Uygulama’ nın kullanımı ve bu Sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlarla, kayıplarla ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu; Firma’ ya son satın alınan üyelik hizmeti için varsa ödenen “Hizmet Bedeli” ile sınırlı olup, ücretsiz kullanımlarda ise sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma; mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu değildir.

 1. FESİH

7.1.      Kullanıcı ücretsiz olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise her zaman Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmakta olup Kullanıcı fesih tarihi itibariyle Website ve Uygulama’ ya sadece erişebilecek olup Hizmetlerden yararlanamayacaktır.

7.2.      Kullanıcı ücretli olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise hizmet süresi bitmeden, Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı’vnın bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshetmesi halinde, Firma’ ya ödediği Hizmet Bedelinin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep hakkı yoktur. Kullanıcı işbu Sözleşmeyi feshetmiş olsa da ödemesini yapmış olduğu hizmet süresi boyunca Hizmetlerden yararlanabilecektir. Kullanıcı, hizmet süresi sonu itibariyle Website ve Uygulama’ ya sadece erişebilecek olup Hizmetlerden yararlanamayacaktır.

7.2.      Firma, Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Sözleşme konusu üyelik hizmetini elektronik posta ile Kullanıcı’ ya bildirmek ve/veya kurumsal web sitesinde duyurmak kaydıyla tek taraflı olarak askıya alabilir, durdurabilir ve/veya üyelik hizmetini ve/veya bu Sözleşmeyi sona erdirebilir.

7.3.      Firma, Kullanıcı hesabının 3 (üç) ay süresince kullanılmaması halinde işbu Sözleşme’ yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal feshedebilecektir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

            Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de Firma yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelir. Bu Sözleşmede Taraflar, başlıca mücbir sebep hallerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tespit etmişlerdir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile hizmetin Kullanıcı’ ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzer haller. Taraflar bu madde ile kanunun öngördüğü mücbir sebep hallerini genişletmişlerdir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf (i) diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebeplerin nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

9.1       Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz.

9.2       Devir: Kullanıcı, Firma’ nın önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Üçüncü Şahıslara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Bu türden devirler, Firma’ ya karşı hüküm ifade etmez. Firma, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

9.3       Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde; Tarafların tutmuş olduğu her türlü resmi kayıt ve defterler ile Yazılıma ait Veri Merkezleri tarafından tutulan elektronik kayıtları kesin delil teşkil eder.

9.4       Hakların Kullanılması: Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

9.5       Yetki: Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır. Bu Sözleşmede geçen ifadelerin yorumu konusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dikkate alınır.

9.6       Tebligat: Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler Kullanıcı’nın etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde Firma’ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir. Firma’nın kurumsal web sitesinde yapılan duyurular da tebligat yerine geçer.


[email protected]

0850 480 6541 (Pazartesi - Cuma 09:30 - 17:30)
Vali Ali Fuat Güven Cad. No:45/2
Odunpazarı / Eskişehir

© 2015 netcari.com tüm hakları saklıdır.